Artykuły i porady

Roczne informacje i deklaracje do PFRON. Artykuł POPON

Dodano: 2018-01-03 07:01:00

Styczeń każdego roku to okres, w którym pracodawcy muszą sporządzać różnego rodzaju (w zależności od swojego statusu) dokumenty na potrzeby rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poprzedni rok. W 2018 roku termin na sporządzenie tych dokumentów upłynie wyjątkowo 22 stycznia 2018 w związku z tym, iż dzień 20 styczeń 2018 r. wypada w sobotę.

Poniżej prezentujemy zestawienie podstawowych informacji i deklaracji, które pracodawcy muszą sporządzić do 22 stycznia 2018 roku:

 1. Informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-2 – sporządzają pracodawcy zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy, są to między innymi: pracodawcy zatrudniający, co najmniej 25 etatów i osiągający wskaźnik 6% osób niepełnosprawnych lub pracodawcy niedziałający w celu osiągnięcia zysku np. domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Należy pamiętać, iż wyżej wymieni pracodawcy mają także obowiązek przesłać do 22 stycznia 2018 roku Informację miesięczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 za miesiąc grudzień 2017 r.
   
 2. Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat DEK-R – sporządzają pracodawcy, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), są to między innymi: pracodawcy, którzy zatrudniają, co najmniej 25 etatów i nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych; pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej lub pracodawcy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej lub pracodawcy, ale zachowali prawo do środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pracodawcy dokonujący wpłat z tytułu uchybień przy wystawianiu informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON na podstawie art.22 ustawy.
   
 3. Pracodawcy dokonujący wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu nie osiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinni także w terminie 22 stycznia 2018 r. sporządzić za miesiąc grudzień 2017 r. odpowiednią Deklarację miesięczną wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zależności od rodzaju pracodawcy będzie to DEK-I-0, DEK-I-a czy DEK-I-b.
   
 4. O sporządzeniu w terminie do 22 stycznia 2018 r. miesięcznej Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-II-a za miesiąc grudzień 2017 r. powinni także pamiętać pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). W szczególności dotyczy to pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej lub pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej lub pracodawcy, ale zachowali prawo do środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Sporządzając deklarację DEK-II-a za miesiąc grudzień 2017 r. pracodawcy obowiązkowo wypełniają także pozycję 18 dotyczącą środków ZFRON pochodzących ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy uzyskanych w 2016 r., które nie zostały wykorzystane w terminie do 31.12.2017r. Uwaga! Kwotę niewykorzystanych środków trzeba wpłacić na konto PFRON do 22 stycznia 2018 r.
   
 5. W terminie do 22 stycznia 2018 roku należy także sporządzić Informację półroczną INF-W sporządzaną przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, dotyczącej spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 ustawy. Informacje tą sporządza się za okres od lipca do grudnia 2017 roku i przekazuje wojewodom.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

Źródło: POPON

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia