Pozostałe

PFRON: Aktualizacja identyfikatorów podziału terytorialnego kraju

Dodano: 2016-02-29 09:02:00
W związku z Państwa dużym zainteresowaniem, poniżej udostępniamy aktualny wykaz identyfikatorów adresów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.), które należy stosować przy składaniu w czytaj więcej

Stanowisko UOKiK – definicja przedsiębiorstwa w związku z limitem pomocy de minimis

Dodano: 2015-01-08 12:01:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), w zakresie wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). czytaj więcej

Pracodawca zatrudnia 34 pracowników pełnosprawnych, gdzie jedna z tych osób przebywa obecnie na urlopie wychowawczym, natomiast druga na urlopie rodzicielskim. Czy pracodawca może...

Dodano: 2014-11-04 09:11:23
Do stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie nie wlicza się osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz na urlopie rodzicielskim. Wynika to z art. 21 ust. 5 pkt 2 i 2a ustawy o... czytaj więcej

Pracodawca w swojej firmie zatrudnia 14 osób niepełnosprawnych. Wszyscy niepełnosprawni obecnie pracują na etacie, z czego jedna przebywa na urlopie bezpłatnym na wniosek z art. 174 KP, jedna...

Dodano: 2014-11-04 09:11:18
Ze wskazanych osób do stanu zatrudnienia nie wliczamy tylko osoby niepełnosprawnej przebywającej na urlopie bezpłatnym. Do stanu zatrudnienia w firmie wlicza się wszystkich pracowników... czytaj więcej

Pracodawca zatrudnił w maju 2014 r. pracownika, któremu w dniu w dniu 1 października 2002 r. wydano na stałe orzeczenie o umiarkowanym stopniu, z informacją o przyczynie niepełnosprawności...

Dodano: 2014-11-04 09:11:49
Tak. Pracodawca może wliczać pracownika do osób ze schorzeniem 01-U – upośledzenie umysłowe, biorąc od uwagę treść przepisów obowiązujących w dniu wydania orzeczenia o stopniu... czytaj więcej

Czy wystawienie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana, na potrzeby orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga...

Dodano: 2014-11-04 09:11:30
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn.... czytaj więcej

Pracownik posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, które na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji przekłada się na orzeczenie o umiarkowanym...

Dodano: 2014-11-04 09:11:38
Tak. Obowiązek wpisywania symboli przyczyny niepełnosprawności dotyczy tylko powiatowych  i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednym z... czytaj więcej

Od kiedy pracownik osoba niepełnosprawna nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?  Czy przysługuje on po przepracowaniu roku u jednego pracodawcy, czy pracownik może w tym czasie...

Dodano: 2014-06-30 14:06:09
Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie w postaci dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia