Artykuły i porady

Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej

Dodano: 2016-04-29 08:04:00

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą liczyć m.in. na zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla takich pracowników. Środki na ten cel przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego.

Kto jest uprawniony do uzyskania zwrotu

Warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. W ramach umowy pracodawcy mogą być zwrócone koszty dotyczące adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Te koszty powinny być poniesione w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zwrotowi podlegają wydatki poniesione na adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, a także na zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Refundacji podlegają również wydatki poniesione przez służby medycyny pracy na powyższe potrzeby.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych, które są bezrobotne lub poszukujące pracy, ale niezatrudnione. Dotyczy także osób pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

 

Wysokość refundacji dla pracodawcy

Przede wszystkim należy podkreślić, iż zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających.

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale liczone od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Procedura ubiegania się o pomoc

Pracodawca zainteresowany zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej przy udziale środków Funduszu powinien złożyć wniosek na formularzu Wn-KZ określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1987) do starosty właściwego ze względu na:

  • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
  • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy - w pozostałych przypadkach.

Należy zwrócić uwagę, iż zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. takich, których pracodawca nie poniósłby zatrudniając osoby pełnosprawne).

Ponadto zawarcie umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy należy poprzedzić negocjacjami. Są one prowadzone pomiędzy starostą a pracodawcą. Podczas tych negocjacji uzgadnia się m.in. wysokość kwoty zwrotu, która zostanie wypłacona pracodawcy, jak i na przykład termin i sposób rozliczenia pomocy, czy sposób dokumentowania realizacji umowy. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Aby pracodawca mógł uzyskać zwrot kosztów, musi otrzymać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. W przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania - opinię o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca powinien zwrócić do PFRON za pośrednictwem starosty środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Pracodawca nie będzie musiał zwracać tych środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną. Osoba ta powinna być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego okresu 36 miesięcy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

 


Należy pamiętać!
 

Zwrot kosztów w przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą:

  • stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014/UE z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
  • może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.
     

 

Anna Skupień

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia