Rachunkowość

Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnego określi odrębne orzeczenie. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-02-28 08:02:00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia, z których wynika m.in. zakres uprawnień, z jakich może korzystać zatrudniająca go firma. czytaj więcej

Jakie świadczenia można zaliczyć do kosztów płacy niepełnosprawnego. Atrykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-01-26 07:01:00
Pracodawca ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Ponieważ żadne polskie przepisy prawa nie zawierają de-finigi wynagrodzenia za pracę, ma on problem z kwalifikowaniem do kosztów płacy poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych. Czy do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można zaliczyć diety i koszty przejazdu w związku z podróżą sł czytaj więcej

PFRON: Termin składania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Dodano: 2016-01-28 15:01:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowośc czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodano: 2009-10-12 15:10:28
Dz.U.09.62.508ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie art. 76i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wzór wniosku i wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego; 2) wzór certyfikatu księgowego oraz sposób postępowania przy... czytaj więcej

Jak należy zaksięgować fv na wydatek z zfron w książce przychodów i rozchodów?...

Dodano: 2016-11-07 11:11:22
Obowiązek tworzenia przez prowadzących zakłady pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: ZFRON) wynika z art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji... czytaj więcej

Od m-ca VII/2016 r. pracownicy niepełnosprawni chcą przystąpić do ubezpieczenia grupowego PZU. Składka miałaby być potrącana z pensji pracownika (przeważnie jest to minimalna płaca krajowa). Czy w...

Dodano: 2016-06-15 12:06:41
Moim zdaniem nie powinniście Państwo potrącać składek na ubezpieczenie z wynagrodzenia. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na treść art. 26a ust. 1a1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia... czytaj więcej

Spółka wystepuje o comiesieczne dofinansowanie do wynagrodzeń prac. niepełnosprawnych. Za rok 2015 w sprawozdaniu finansowym wykazuje stratę bilansową, która nie przekracza 50%...

Dodano: 2016-06-09 15:06:52
Witam, W przedstawionej sytuacji proszę przede wszystkim nie kierować się oceną własną sytuacji ekonomicznej ale wytycznymi wynikającymi wynikającymi z z art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr... czytaj więcej

Witam Jesteśmy byłym ZPCHR. Nadal zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Z ZFRON były finansowane ŚT. Część z nich która została przyjęta przed 2005 roku jest amortyzowana, natomiast te przyjęte...

Dodano: 2016-05-19 14:05:28
Witam, W mojej ocenie możliwość zachowania zfronu przysługuje przedsiębiorcy przekształconemu lub po wniesieniu do spółki z o. o. aportem na zasadach dotychczasowych. Co do wartości... czytaj więcej

witam. ponawiam prośbę o szczegółową informację jak powinien zostać wyliczony wskaźnik do Wnd w pozycji 37, 38, 39, 40. Proszę o udzielenie informacji w sposób zrozumiały dla osoby...

Dodano: 2016-04-27 13:04:17
Poniżej przesyłam szczegółową informacje. W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie... czytaj więcej

Witam! Utraciliśmy 31-12-2015 roku status zakładu pracy chronionej. Korzystamy z dofinansowań z otwartego rynku pracy. Odprowadzamy z PIT-4 od osób niepełnosprawnych na ZFRON w zależności od...

Dodano: 2015-11-18 10:11:35
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako... czytaj więcej
1  2  3  4  5    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia