Artykuły i porady

Ekwiwalent za urlop poza kosztami płacy niepełnosprawnego. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2016-12-27 18:12:00

Choć pojęcie wynagrodzenia do celów uzyskania dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego z PFRON jest dość pojemne, to nie obejmuje m.in. ekwiwalentów oraz ryczałtów.

 

Ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON, Ponieważ żadne przepisy nie zawierają legalnej definicji wynagrodzenia za pracę, a tym samym nie ma definicji wynagrodzenia brutto, mamy wątpliwości w zakresie kwalifikowania do kosztów płacy poszczególnych składników wynagrodzenia czy innych świadczeń pieniężnych z tytułu stosunku pracy. Czy możemy zaliczyć do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - pyta czytelnik.

 

Zgodnie z art. 26a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzII z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: ustawa o rehabilitacji) kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą - 75 proc. tych kosztów.

 

Legalną definicję kosztów płacy zawiera art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji. Pod tym pojęciem należy rozumieć „wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".

 

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzenia, jednak przepisy ustawy nie definiują szerzej tego pojęcia. Przyjmuje się jednak, że definicję wynagrodzenia należy odnieść do możliwie najszerszego zakresu, który jest dopuszczalny w doktrynie prawa pracy. W dotychczasowym systemie dofinansowań pojęciem wynagrodzenia było wynagrodzenie osiągane,.Należy więc uznać, ie wynagrodzenie brutto nie może mieć szerszego zakresu od wynagrodzenia osiąganego.

 

Dlatego do wynagrodzeń podlegających dofinansowaniu należy zaliczyć wszelkie wynagrodzenia (za pracę, za godziny nadliczbowe, za czas przestoju, urlopu wypoczynkowego itd.), premie i nagrody (regulaminowe, uznaniowe), dodatki (np. stażowe). Do wynagrodzenia nie wlicza się natomiast ekwiwalentów (za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za pranie odzieży), dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, zapomóg czy zasiłków (np. chorobowego).

 

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 25 września 2012 r. (BON-I-52311-322-3-PM/12) za wynagrodzenie nie można także uznać ryczałtów pieniężnych za używanie do celów pozasłużbowych samochodu stanowiącego własność pracownika oraz diet i kosztów przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej.

 

Podsumowując - pracodawca nie może zaliczyć do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy o rehabilitacji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustalając kwotę wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, na którą chce uzyskać dofinansowanie z PFRON.

 

Autor: Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds. Organizacyjnych, rzecznik prasowy Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Źródło: Rzeczpospolita

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia