Artykuły i porady

Gazeta Podatkowa: Przedsiębiorstwa powiązane a nowy formularz INF-O-PP

Dodano: 2016-11-02 08:11:00

Pracodawcy starający się o pomoc w ramach dofinansowania do wynagrodzen na pracownikow niepełnosprawnych z PFRON muszą pamiętać, że od 11 marca 2016 r. obowiązuje nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP). Ma on znaczenie szczególnie w kontekście definicji przedsiębiorstwa powiązanego.

Przedsiębiorstwo jako beneficjent pomocy publicznej 

Podstawą uzyskiwania pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1), dalej rozporządzenie nr 651. W tym kontekście szczególne znaczenie ma Załącznik nr I do rozporządzenia, który dotyczy Definicji MSP.

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą (art. 1 Załącznika I do rozporządzenia nr 651).

Na podstawie art. 2 Załącznika nr I do rozporządzenia nr 651 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. W kategorii MSP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. W kategorii MŚP mi-kroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników 1 którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Z kolei artykuł 3 Załącznika nr I do rozporządzenia nr 651 określa rodzaje przedsiębiorstw branych pod uwagę przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych - przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane.

 

Definicja przedsiębiorstwa powiązanego 

Przedsiębiorstwa powiązane to przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z następujących związków, m.in.:

  • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/ akcjonariusza lub członka,
  • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień wjego statucie lub umowie spółki,
  • przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

 

Nowy formularz INF-O-PP 

Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.), podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem ojej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia pomocy, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

Pracodawca prowadzący działalność w sektorach innych od rolnictwa lub rybołówstwa, zatrudniający osoby niepełnosprawne, składając wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Wn-D wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P bądź korektę tego wniosku powinien dołączyć do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W dniu 11 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 238). Wprowadziło ono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP).

Rozporządzenie to dotyczy treści nowego wzoru druku INF-O-PP oraz dodatkowych obowiązków sprawozdawczych w przypadku uzyskiwania pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis. Dotyczy ono przede wszystkim konieczności wskazania powiązań z innymi przedsiębiorcami wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON.

W stanowisku UOKiK z dnia 3 czerwca 2016 r. (znak: DDO-52-177 (3)/16/AKo) wskazano, iż wypełniając poszczególne pozycje formularza INF-O-PP, ustalając np. wielkość przedsiębiorcy oraz sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, powinien on brać pod uwagę zarówno swoje dane dotyczące stanu zatrudnienia, jak i przedsiębiorstwa dla niego partnerskiego i powiązanego. W poprzedniej wersji INF-O-PP takiego obowiązku nie było.

 

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Źródło: Gazeta Podatkowa

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia