Artykuły i porady

Kiedy zatrudnienie osoby ze szczególnym schorzeniem obniża wysokość wpłaty na PFRON. Adam Hadław, Gazeta Podatkowa

Dodano: 2017-09-28 09:09:00

Od lipca 2016 r. radykalnie ograniczono możliwość wykorzystania tzw. ulg we wpłatach na PFRON (do 50% wpłaty, do jakiej zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu). Oznacza to, że pracodawcy, którzy podlegają obowiązkowym wpłatom na PFRON z tytułu braku wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ponoszą obecnie realnie wyższe obciążenia. W związku z tym pracodawcy poszukują innych możliwości obniżenia wysokości wpłat.

Zatrudnianie osób ze szczególnym schorzeniem

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Tak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Za okresy sprawozdawcze od września 2017 r. wysokość wpłaty obowiązkowej do PFRON za każdy brakujący etat zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wymaganych 6% wynosi 1.715,71 zł (40,65% x 4.220,69 zł). W związku z tym, iż ustawa o rehabilitacji zawiera ograniczenie w zakresie możliwości obniżenia wpłat z wykorzystaniem ulg tylko do 50% wpłaty, do jakiej zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu (art. 22 ust. 3 ustawy), pracodawcy poszukują innych możliwości obniżenia wysokości wpłat. Taką możliwość stwarza obniżenie obowiązkowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych, u których występują tzw. schorzenia szczególne wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r. nr 124, poz. 820 ze zm.). Do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się:

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy.

 

Potwierdzanie szczególnych schorzeń
W celu potwierdzenia wystąpienia u osoby niepełnosprawnej schorzeń szczególnych należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednim symbolem rodzaju przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie z informacją, że u osoby niepełnosprawnej „stwierdzono co najmniej jedno ze schorzeń, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania".

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u której występuje jedno z wymienionych w rozporządzeniu schorzeń, daje prawo pracodawcy do obniżenia obowiązkowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co w praktyce przekłada się na znaczące obniżenie wysokości wpłaty na PFRON. Pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, wyliczają wskaźnik obniżający według następującego algorytmu:

WO = (3 x ZS + 2 x US) x 100%/ZOG,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

 • WO - wskaźnik obniżający,
 • ZS - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w rozporządzeniu,
 • US - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w rozporządzeniu,
 • ZOG- zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

 

Obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych odpowiada różnicy pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości określonej wart. 21 ust. 2 ustawy, czyli 6% a wskaźnikiem ustalonym na podstawie powyższego algorytmu.

 

Przykład
czasu pracy, w tym jedną osobę niepełnosprawną, posiadającą umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 01-U. Schorzenie to jest wymienione w rozporządzeniu. Pracodawca nie korzysta z ulg, wszyscy pracownicy przepracowali pełny miesiąc. Wyliczenie wpłaty obowiązkowej na podstawie algorytmu zawartego w deklaracji DEK-l-0 za wrzesień:

Pozycja 32 deklaracji DEK-l-0
0,06 x 100 - (3 x 0,00 + 2 x 1,00 + 1,00) = 3,00

Pozycja 35 DEK-l-0

Wpłata należna do PFRON
0,4065 x 3,00 x 4.220,69 zł = 5.147 zł.

Ponieważ pracodawca nie korzysta z ulg, wysokość wpłaty do PFRON wyniesie 5.147 zł. Gdyby w podanym przykładzie u osoby niepełnoprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności występowało schorzenie niewymienione w rozporządzeniu, wysokość wpłaty wynosiłaby 8.579 zł (5,00 x 0,4065 x 4.220,69 zł).

 

Autor: Adam Hadław, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Gazeta Podatkowa

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia