Artykuły i porady

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-03-29 09:03:00

Jednym z ważnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest wspieranie ich przedsiębiorczości. Opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne stanowi duże obciążenie dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Dlatego wsparcie w formie refundacji obowiązkowych składek jest istotnym elementem pomocy.

Dla kogo refundacja

PFRON refunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o refundację składek przez osobę z niepełnosprawnością jest posiadanie ważnego dokumentu (orzeczenia) potwierdzającego stopień niepełnosprawności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Ustawa 0 rehabilitacji przewiduje jednak wyjątek dla orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przed 1 stycznia 1998 r., które zachowały swoją ważność. Zasady równoważności orzeczonych stopni niepełnosprawności na podstawie orzeczeń wydanych przez:

 • powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • lekarza orzecznika ZUS,
 • komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • organy orzecznicze MON i MSWIA, regulują odpowiednie przepisy artykułów 3, 4a, 5 oraz 62 ustawy o rehabilitacji.

 

Warunki refundacji

Warunkiem uzyskania przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest opłacenie ich w całości przed dniem złożenia wniosku o refundację. Refundacja składek nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminu określonego w art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni. Ponadto jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem 100 zł, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Z refundacji wyłączone są kwoty składek na ubezpieczenia sfinansowane ze środków publicznych.

 

Wysokość refundacji

Wysokość refundacji składek uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Kwoty refundacji w 2018 r.

Stopień 
niepełnosprawności

Wysokość 
refundacji

Wysokość refundacji w przypadku opłacania preferencyjnych składek ZUS


znaczny


733,62 zł


173,38 zł


umiarkowany


440,17 zł


104,03 zł


lekki


220,09 zł


52,01 zł

 

Wnioskowanie o wypłatę

Szczegółową procedurę składania wniosków, warunki przekazywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioski o refundację składek sporządza się na formularzu Wn-U-G i przesyła do Funduszu. Wraz z pierwszym wnioskiem należy także przedłożyć kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

 • pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pełnomocnictwo - jeżeli upoważniamy inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w naszym imieniu.

 

Kolejne wnioski o refundację składek możemy złożyć w formie:

 • papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON lub
 • elektronicznej za pośrednictwem SODiR.

Należy pamiętać, że refundacja składek jest udzielana jako pomoc de minimis, dlatego wraz z przekazaniem refundacji składek PFRON wystawia przedsiębiorcy zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem o refundację składek (bądź korektą wniosku) należy także przesłać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR).

 

Podstawa prawa

 • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.j
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie refundacji składek naubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1758)

 

Adam Hadław

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Podatkowa

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia