Artykuły i porady

Ulgi we wpłatach na PFRON od 1 października br. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-06-28 08:06:00

Uchwalona 10 maja 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady, na których pracodawcy będą mogli korzystać z ulg we wpłatach na PFRON. Najistotniejsze zmiany nakładają na pracodawców osób niepełnosprawnych obowiązki informacyjne oraz ograniczają wysokość udzielanych odpisów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 października br.

 

Obecnie ulgi we wpłatach może udzielać każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a w tym co najmniej 30% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności spowodowanej orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwoju lub epilepsją oraz niewidomych.

 

Każdy kontrahent takiego sprzedawcy, który zamawia i terminowo opłaca usługę lub wytworzony przez niego towar, uzyskuje prawo do obniżenia wpłaty na PFRON. Podkreślić należy, że przedmiotem kooperacji uprawniającej do ulgi nie może być handel.

 

Suma uzyskanych obniżeń nie może przekroczyć 50% wartości wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Jednakże przysługująca, a przy tym niewykorzystana kwota obniżenia wpłat, może być uwzględniana w kolejnych okresach przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

 

Kwota obniżenia

Zmianie nie ulegnie sposób wyliczania kwoty obniżenia. Stanowić ona będzie nadal iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Nadal również wysokość obniżenia wpłat nie będzie mogła być wyższa niż 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Niemniej nowelizacja ograniczyła ustaloną wysokość obniżenia wpłaty na PFRON do wysokości 50% kwoty należności za zakup uprawniający do obniżenia, określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług. Przy ustalaniu tej kwoty nowelizowane przepisy nakazują uwzględniać korekty faktury dokumentującej sprzedaż uprawniającą.

 

Nowe obowiązki sprzedawcy

Od października br. na sprzedających uprawnionych do wystawiana informacji o obniżeniu wpłat na PFRON zostaną nałożone dodatkowe obowiązki. Ich głównym celem będzie przekazanie klarownej informacji nabywcom o zasadach nabywania i korzystania z możliwości obniżenia wpłat oraz możliwość uzyskania oświadczenia o chęci rezygnacji z wykorzystania prawa do obniżenia wpłat. Ustawodawca wprowadza obowiązek poinformowania przez sprzedającego o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat. Informacja taka będzie musiała zostać przekazana nabywcy wraz z fakturą jednokrotnie w danym roku. Należy podkreślić, że ustawodawca nie przewidział innej formy przekazania takiej informacji. W przekazanej informacji sprzedający będzie musiał również wskazać nabywcy na możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat, a także możliwość odwołania takiego oświadczenia. Oznacza to, że wyłącznie po stronie nabywcy pozostaje decyzja, czy chce on otrzymać informację, czy nie. Nabywca będzie miał również pełne prawo do odwołania swojego oświadczenia. Dodatkowo, jeśli kupujący nie złoży stosownego oświadczenia i terminowo ureguluje należność, sprzedający nadal będzie zobowiązany do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat.

Ustawodawca przewidział również sytuację, w której sprzedający nie przekazał nabywcy stosownej informacji o prawie do złożenia oświadczenia i jego odwołania. Będzie on zobowiązany do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat tak jak do tej pory - zawsze gdy kupujący dokona terminowej zapłaty za zakup.

 

Okres ustalenia stanów zatrudnienia i wskaźnika

Nowością jest ustalanie stanu zatrudnienia i wskaźnika, w celu ustalenia prawa do bycia podmiotem uprawnionym do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. Ustawodawca wprowadził regulacje, które precyzyjnie wskazują na sposób wyliczania stanów zatrudnienia. Do obliczania stanu zatrudnienia i wskaźnika, pozwalającego być podmiotem uprawnionym do wystawiania informacji, bierze się pod uwagę zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup. Ponadto ustawodawca przewidział, że ustalając stany zatrudnienia pracowników i wskaźników, wyłączeni zostaną niepełnosprawni przebywający na urlopach bezpłatnych oraz pełnosprawni wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywający na urlopie rodzicielskim i urlopach wychowawczych i inni, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

 

Nowe uprawnienia dla oddziałów

Nowelizacja doprecyzowała również kwestie związane z możliwością uczestniczenia w procesie nabywania i udzielania ulg we wpłatach na PFRON podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi, w tym wchodzącymi w skład innych podmiotów. Oznacza to, że wiele podmiotów, niepo-siadających odrębnej osobowości prawnej, jak szpitale, jednostki wojskowe, a przede wszystkim oddziały spółek czy samorządowe zakłady aktywności zawodowe, biblioteki miejskie, czy urzędy gmin będą mogły wystawiać informację lub z niej korzystać. Warunkiem zastosowania przepisów z zakresu ulg we wpłatach na PFRON dla takich podmiotów jest ujawnienie danych tych jednostek organizacyjnych na fakturze dokumentującej sprzedaż, które może nastąpić przez wskazanie, oprócz danych sprzedawcy i nabywcy, informacji o dostawcy lub odbiorcy.

 

Podstaw prawna

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076)

 

Autor: Paweł Czapliński, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Podatkowa

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia