Artykuły i porady

Który organ wydaje zaświadczenie o pomocy de minimis. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2015-03-20 08:03:00
Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis. Czy organem właściwym do ich wydania jest PFRON? czytaj więcej

Zaświadczenie o pomocy de minimis. W Prawie Pomocy Publicznej pisze ekspert POPON Mateusz Brząkowski, radca prawny

Dodano: 2014-08-19 09:08:00
Jako przedsiębiorca wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis? czytaj więcej

Czy przekroczenie terminu 30 dni pozbawia prawa do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Artykuł POPON w Gazecie Prawne

Dodano: 2014-07-24 07:07:00
Jako podmiot wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis? czytaj więcej

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie nowego formularza w zakresie pomocy de minimis

Dodano: 2014-07-11 10:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. czytaj więcej

De minimis po nowemu. Pisze Mateusz Brząkowski radca prawny POPON w TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-05-16 08:05:00
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), dalej jako rozporządzenie nr 1407/2013. Zawiera ono istotne zmiany związane z wydatkowaniem pomocy o charakterze de minimis przez przedsiębiorców. czytaj więcej

Jak ubiegać się o pomoc de minimis. POPON odpowiada w TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-04-28 07:04:00
Czy jako osoba niepełnosprawna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jestem zobligowany wypełniać Sekcję B – „Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy” Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM)? Czy dane zawarte w tej sekcji formularza dotyczą mikroprzedsiębiorców? Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON na stronie www.pfron.org.pl każdy przedsiębiorca (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) zobligowany jest do wypełnienia Sekcji B czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. POPON radzi czytelnikom TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-04-25 11:04:00
Jestem osobą niepełnosprawną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Ubiegam się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy poza składanym comiesięcznie wnioskiem WN-U-G powinienem składać jeszcze jakiś dodatkowy dokument? czytaj więcej
  1  2  3    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia