Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem ON

PFRON: Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa – termin na złożenie do dnia 25 lutego 2016 r.

Dodano: 2016-02-02 10:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” w terminie do dnia 25 lutego 2016 r. (Pobierz wzór oświadczenie, 198 KB, doc) czytaj więcej

Wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności przywracania terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie

Dodano: 2015-07-13 10:07:00
Wyjaśniamy kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. czytaj więcej

PFRON: Nowy formularz INF-O-PdM

Dodano: 2015-06-25 09:06:00
Szanowni Państwo, od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM). Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543). czytaj więcej

Komunikat PFRON. Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Dodano: 2015-03-06 09:03:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie czytaj więcej

Stanowisko UOKIK w sprawie zalecania osób przebywających na urlopie macierzyński i wychowawczym do personelu przedsiębiorstwa

Dodano: 2014-05-13 14:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzielenie wyjaśnień w sprawie interpretacji zapisów zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.), dalej rozporządzenie KE nr 800, w kontekście prawidłowego wyliczania stanu zatrudnienia przy wypełnia czytaj więcej

chcemy od sierpnia przejść na otwarty rynek. proszę mi powiedzieć jakie mam wykonać pierwsze kroki. w tej chwili mamy 26 etatów i 13 osób niepełnosprawnych. zatrudnienie osób...

Dodano: 2015-07-16 09:07:04
Odpowiedź na zadane pytanie stanowi element bardzo obszernej tematyki dotyczącej utraty statusu ZPChr przez pracodawcę. Nabycie statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr) wiąże się dla pracodawcy z... czytaj więcej

Uprzejmie proszę o informację, jakie dokumenty i na jakich formularzach powinniśmy zgłosić nową Spółkę w związku z obowiązkowymi odpisami na PFRON. W lipcu przekroczymy zatrudnienie 25...

Dodano: 2015-07-15 10:07:58
Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia na poczet prawidłowego wyliczenia stanu zatrudnienia 25 pracowników oraz wskaźnika 6% bierze pod uwagę pracowników, zgodnie z art. 2 KP, z... czytaj więcej

1. Czy efekt zachęty metodą ilościową liczony jest z okresu 12 poprzednich miesięcy? Czy wolny wakat po poprzednim pracowniku możemy uzupełnić w przeciągu jednego roku, czy dłużej? 2. Czy wszystkie...

Dodano: 2015-07-03 13:07:02
Odpowiadając na zadane pytania: 1. Efekt zachęty może być wykazany na dwa sposoby: 1)      metodą ilościową– na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawa z dnia 27 sierpnia... czytaj więcej

Pracownik legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jest zatrudniony na 1/2 etatu. Czy koniecznie musi pracować po 3,5 godziny dziennie? Czy mógłby np. pracować w...

Dodano: 2015-06-24 08:06:18
W stanowisku Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8 kwietnia 2015 r. (znak: GNP-364-023-27-1/15) wskazano, iż rozkład czasu pracy pracownika określający dni pracy oraz liczbę godzin przypadających do... czytaj więcej

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2010 r. i  w dniu 1 czerwca 2015 r. przedstawił pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 15 maja 2015...

Dodano: 2015-06-23 10:06:30
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego uprawniona osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.... czytaj więcej

Jaki wpływ na urlopowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego ma utrata ważności orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego? Pracownik...

Dodano: 2015-06-22 10:06:27
Proporcjonalne przeliczanie urlopu wypoczynkowego może być stosowane jedynie w przypadkach ściśle określonych w art. 155 (ustanie stosunku pracy) oraz w art. 155 Kodeksu pracy (np. po trwającym co... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    48
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia