Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Dodano: 2009-07-03 13:07:00
Dz.U.2009.57.472 Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pracodawcom pomocy, w formie refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Dodano: 2009-07-01 15:07:00
Dz.U.2005.249.2104 Dz.U.2005.169.1420 Dz.U.2006.45.319 Dz.U.2006.104.708 Dz.U.2006.187.1381 Dz.U.2006.170.1217 Dz.U.2006.170.1218 Dz.U.2006.249.1832 Dz.U.2007.88.587 Dz.U.2007.115.791 Dz.U.2007.140.984 Dz.U.2007.82.560 Dz.U.2008.180.1112 Dz.U.2008.209.1317 Dz.U.2008.216.1370 Dz.U.2008.216.1370 Dz.U.2009.19.100 Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2009.72.619 Dz.U.2009.79.666 Dz.U.2009.62.504 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych DZIAŁ I Zasady... czytaj więcej

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dodano: 2009-07-01 12:07:00
Dz.U.2008.216.1370USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) w art. 90t: 1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art.... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy

Dodano: 2009-07-01 12:07:00
Dz.U.2007.61.413ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwany dalej... czytaj więcej

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dodano: 2009-07-01 12:07:00
Dz.U.2009.84.712USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. 2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7. Art. 2. Przez politykę rozwoju... czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2009-01-01 00:01:00
////Dz. U. z 2008 r., Nr 14. poz. 72 z późn. zm.//// Dz.U.2008.223.1463 – zmiany, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2009 r. Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2008.237.1652 – tekst jednolity Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.98.817Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)   o zakwalifikowaniu... czytaj więcej

Sprzedajemy (zpchr) wtryskarki - środki trwałe, sfinansowane z ZFRON jako złom, 100% umorzone., odniesione po 2005 r. na kapitał zapasowy 1) Czy wpływ ze sprzedaży należy odnieś na konto bankowe...

Dodano: 2013-04-26 16:04:52
Szanowni Państwo,   Przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z... czytaj więcej

Proszę o udzielenie informacji jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis z Urzędu Skarbowego na wydatki ZFRON?...

Dodano: 2013-04-22 10:04:35
Występując o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu... czytaj więcej

Nasza firma nie jest już Zakładem Pracy Chronionej zachowaliśmy ZFRON. Za 2012 roku mamy złe wyniki finansowe i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis jesteśmy w trudnej sytuacji...

Dodano: 2013-04-17 11:04:44
Pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej (zpchr), i zachował środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) w związku z... czytaj więcej

Sprzedaliśmy środek trwały, który był częściowo sfinansowany ze środków PFRON. W momencie sprzedaży nie był on całkowicie zamortyzowany.Czy wartość nierozliczonej dotacji / rozliczenia...

Dodano: 2013-03-25 11:03:35
Przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z... czytaj więcej

Czy szkolenie zawodowe - np szkolenie BHP podnoszące kwalifikacje zatrudnionego behapowca można zrefundować z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej czy tylko w ramach de minimis? Które wydatki...

Dodano: 2013-03-25 11:03:48
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245... czytaj więcej

Witam, Pracodawca ZPChr zakupił z CO-75% urządzenie wielofunkcyjne w celu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ruchowo w stopniu znacznym. Niestety po kilku miesiącach, wspomniane...

Dodano: 2013-03-18 12:03:11
Środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz... czytaj więcej
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia