Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2010-08-09 11:08:00
Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwany dalej „wnioskodawcą”, niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza, na którym są... czytaj więcej

Czy w związku z projektem z dnia 07.05.2014 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady...

Dodano: 2014-05-29 11:05:21
Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych wynikają z wejścia w życie nowego rozporządzenia KE w sprawie pomocy de minimis. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe... czytaj więcej

Jako podmiot wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de...

Dodano: 2014-05-20 07:05:56
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie następującego problemu. Czy na pracownika osobę  niepełnosprawną, który kilka lat temu  pracowała w naszej firmie na określonym stanowisku pracy i po kilku...

Dodano: 2014-04-17 12:04:12
Zgodnie z art. 26b ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej

Witam, Mam pytanie dotyczące przyznawania pomocy indywidualnej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji dysponentem zakładowego funduszu rehabilitacji jest pracodawca. Czy w takim razie w zakładzie powinna...

Dodano: 2014-04-16 09:04:24
Katalog wydatków w ramach pomocy indywidualnej ma charakter zamknięty i jest zamieszczony w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia. Wydatki te mają charakter stricte socjalny i  nie są... czytaj więcej

Planujemy zakup programu kadrowo-płacowego, jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej i chcielibyśmy go częściowo sfinansować ze środków ZFRON  z konta 75%. Czy taki wydatek podlega pod rygory...

Dodano: 2014-03-28 16:03:35
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Czy przepisy w 2014 r. i decyzje PFRON o karach 30% za błędne wydatkowanie pomocy z ZFRON lub nieterminowej wpłacie na konto ZFRON maja charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny, tzn czy...

Dodano: 2014-03-17 09:03:26
Wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. (III SA/Wa 1809/13) uchylono decyzję Prezesa Zarządu PFRON w sprawie wysokości zobowiązań z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w związku z... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia