Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz. U. 2010 Nr 64 Poz. 398ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: §1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.312 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się,... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.311ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zakres informacji... czytaj więcej

Kiedy wydatek z zfron objęty jest regułą de minimis? Ocena „przysporzenia” według BON

Dodano: 2010-04-20 15:04:00
Na mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810) wskazane w tym przepisie rodzaje wydatków objęte są regułą de minimis o ile stanowią przysporzenie dla pracodawcy. Ani przepisy polskie ani przepisy wspólnotowe nie zawierają legalnej definicji pojęcia „przysporzenie”[end]. Zdaniem BON termin ten należy rozumieć  jako uzyskanie korzyści finansowej skorelowanej z uszczupleniem wpływów budżetu... czytaj więcej

Kiedy możemy finansować z zfron koszty wprowadzania nowoczesnych technologii?

Dodano: 2010-04-20 15:04:00
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810) ze środków zfron można finansować część kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy[end]. Powołany przepis nie precyzuje, w jaki sposób dokumentować nowoczesność czy... czytaj więcej

Czy na podstawie tego wyroku możemy w 2013 r. zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot zapłaconej w 2012 r, kary w kwocie 10 tys zł wraz z kosztami upomnienia.Jaka podać podstawę prawną...

Dodano: 2014-03-17 09:03:45
W nawiązaniu do przesłanego zapytania prawnego uprzejmie informujemy, iż nie możemy udzielić Państwu odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie dotyczy ono zakresu tematycznego portalu www.ekspertpopon.pl... czytaj więcej

Możemy świadczyć usługi przewozu przesyłek, osób zarządzających z innych firm. Potrzebujemy zatrudnić kierowcę lub do tego celu wygospodarować z już zatrudnionych niepełnosprawnych...

Dodano: 2014-02-21 10:02:22
Na podstawie przepisów § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie czy nasza firma  należąca do grupy kapitałowej może do 30 czerwca 2014 nie stosować definicji „jednego przedsiębiorcy”?  Czy będzie to oznaczało możliwość...

Dodano: 2014-02-19 11:02:43
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de... czytaj więcej

Czy w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. możemy wykorzystywać pomoc de minimis do momentu osiągnięcia  limitu 200 000 euro przez naszą Spółkę jako podmiot gospodarczy, czy...

Dodano: 2014-02-18 12:02:40
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de... czytaj więcej

Czy pracownikowi, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy wypłacić ekwiwalent za nie wykorzystany w...

Dodano: 2014-01-31 07:01:35
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) osobie zaliczonej do... czytaj więcej

Sprzedajemy środek trwały zakupiony ze środków ZFRON. Niezamortyzowana kwota to 50 tys. zł. Rynkowo możliwa kwota do uzyskania to 40 tys., więc na ZFRON można przekazać taką sumę. Jakie są...

Dodano: 2013-12-30 10:12:50
Przepis art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji stanowi, że ZFRON tworzy się w szczególności: ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b (m.in. podatek od... czytaj więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia