Pozostałe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dodano: 2009-07-19 13:07:18
Dz.U.2008.196.1217ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za: 1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza; 2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi; 3) wody chłodnicze wprowadzane do wód... czytaj więcej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Dodano: 2009-07-01 14:07:47
Dz.U.2007.155.1095 Dz.U.2007.127.880 Dz.U.2007.180.1280 Dz.U.2008.70.416 Dz.U.2008.116.732 Dz.U.2008.141.888 Dz.U.2008.216.1367 Dz.U.2009.3.11 Dz.U.2009.18.97 Dz.U.2008.171.1056 Dz.U.2008.141.888 Dz.U.2009.18.97 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym... czytaj więcej

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity)

Dodano: 2009-07-01 13:07:33
Dz.U.2007.168.1186 Dz.U.2008.141.888 Dz.U.2009.18.97 Dz.U.2009.53.434 Dz.U.2009.42.341USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej "Rejestrem". 2. Rejestr składa się z: 1) rejestru przedsiębiorców; 2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 3) rejestru dłużników niewypłacalnych. Art. 2. 1. Rejestr... czytaj więcej

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.

Dodano: 2009-07-01 13:07:00
Dz.U.1999.101.1178 Dz.U.2000.86.958 Dz.U.2000.114.1193 Dz.U.2001.67.679 Dz.U.2001.49.509 Dz.U.2001.102.1115 Dz.U.2001.147.1643 Dz.U.2002.1.2 Dz.U.2002.115.995 Dz.U.2002.130.1112 Dz.U.2003.86.789 Dz.U.2003.128.1176 Dz.U.2003.217.2125 Dz.U.2004.54.535 Dz.U.2004.91.870 Dz.U.2004.173.1808 Dz.U.2006.144.1043Dz.U.2008.141.888 Dz.U.2009.18.97USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Art. 1-6. (uchylone). Art. 7. (uchylony). Art. 7a. 1. Ewidencję działalności... czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Dodano: 2009-07-01 13:07:30
Dz.U.2007.223.1655 Dz.U.2008.171.1058 Dz.U.2008.220.1420 Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2009.19.101 Dz.U.2009.65.545 Dz.U.2009.91.742USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie -... czytaj więcej

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dodano: 2009-07-01 12:07:38
Dz.U.2007.59.404 Dz.U.2006.191.1411 Dz.U.2008.93.585 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanej dalej "pomocą publiczną", w tym: 1) postępowanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, projektów... czytaj więcej

Mam następujące pytania dotyczące ZFRON w byłym ZPCHR: 1. Czy wydatki z Pomocy Ogólnej 75% są oskładkowane ? 2.Czy składki ZUS naliczone od wydatków w ramach IPR można pokryć również w ramach IPR. Z...

Dodano: 2013-11-22 11:11:49
Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 64, poz. 361 ze zm.) dotyczące tych kwestii przedstawiają się następująco:art. 21 ust. 1 pkt... czytaj więcej

Zamierzamy kupić maszynę ze środków ZFRON. Czy można zapłacić za zakup maszyny pełną wysokość (z VAT-em) a wartość VAT zwrócić na konto ZFRON w terminie rozliczenia VAT za dany miesiąc?

Dodano: 2013-11-22 08:11:57
Jeżeli podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, wówczas z ZFRON można sfinansować wyłącznie kwotę netto z faktury dokumentującej zakup maszyny. W związku z tym z rachunku bankowego ZFRON powinien... czytaj więcej

Jako Zpchr korzystamy z usług agencji pracy tymczasowej, czy w ramach komisji ds ZFRON jako doradca zawodowy może zostać wyznaczony tymczasowy pracownik wynajęty z ww agencji. Pracownik ten ma...

Dodano: 2013-11-22 08:11:55
Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz.... czytaj więcej

Mam pytanie dotyczące urlopów. Jeżeli pracownik osoba niepełnosprawna wykorzystał przysługujący mu urlop wypoczynkowy za rok 2013 to czy pracodawca w związku z brakiem zamówień i zleceń, może wysłać...

Dodano: 2013-11-07 07:11:26
Zgodnie z art. 152. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu... czytaj więcej

System ePFRON2 -Zpchr 1) czy zpchr wypełnia część D INF 1 2) Czy otwarty rynek, agencja pracy tymczasowej wypełnia część D INF 1 3) kogo należy wpisać w części 57-60 przy INF 1 (I -wszyscy)+II (...

Dodano: 2013-10-24 08:10:36
Ad. 1 i 2Część D formularza INF-1 wypełniają jedynie pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz... czytaj więcej

Rozwiązaliśmy z pracownikiem niepełnosprawnym w sierpniu br. umowę na czas nieokreślony. Z powodu choroby innego pracownika chcielibyśmy ponownie go zatrudnić na zastępstwo od października.Czy od...

Dodano: 2013-10-14 13:10:49
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94): § 1.Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia