Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Komunikat PFRON. Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Dodano: 2015-03-06 09:03:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie czytaj więcej

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Dodano: 2015-02-25 08:02:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych. czytaj więcej

Stanowisko UOKiK – definicja przedsiębiorstwa w związku z limitem pomocy de minimis

Dodano: 2015-01-08 12:01:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), w zakresie wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). czytaj więcej

Zaświadczenie o pomocy de minimis. W Prawie Pomocy Publicznej pisze ekspert POPON Mateusz Brząkowski, radca prawny

Dodano: 2014-08-19 09:08:00
Jako przedsiębiorca wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis? czytaj więcej

Czy przekroczenie terminu 30 dni pozbawia prawa do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Artykuł POPON w Gazecie Prawne

Dodano: 2014-07-24 07:07:00
Jako podmiot wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis? czytaj więcej

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie nowego formularza w zakresie pomocy de minimis

Dodano: 2014-07-11 10:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. czytaj więcej

Złożyłam wniosek do Urzędu Skarbowego o zaświadczenie de minimis w zw. z zakupem środka trwałego. Otrzymałam wezwanie do przedstawienia zestawienia kwot pobranego podatku (PIT-4 PIT-4R) w ujęciu...

Dodano: 2015-04-16 07:04:18
Urzędy skarbowe wydają zaświadczenia o pomocy de minimis przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749).... czytaj więcej

Prowadzimy zakład pracy chronionej i nadal korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dokonaliśmy zakupu środków trwałych i chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy...

Dodano: 2015-04-14 11:04:18
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej

Wcześniej wkradł się błąd do pytania:) Dzień dobry Do 30.04.2015 roku musimy przedstawić sprawozdanie finansowe do PFRON. Zgodnie z art. 45 ust. 2. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U....

Dodano: 2015-03-30 10:03:26
Do wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON należy załączyć  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc... czytaj więcej

Dzień dobry Do 30.04.2015 roku musimy przedstawić sprawozdanie finansowe do PFRON. Zgodnie z art. 45 ust. 2. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.)sprawozdanie...

Dodano: 2015-03-30 10:03:54
Do wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON należy załączyć  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc... czytaj więcej

Dzień dobry, mam wątpliwości dotyczące wykazywania od stycznia 2015 r. stanu zatrudnienia pracowników jako sumy osób zatrudnionych w danym zakładzie i przedsiębiorstwie partnerskim: -...

Dodano: 2015-03-23 11:03:05
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pobierający dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON powinien wyliczać efekt zachęty z uwzględnieneim przedsiębiorstw powiązanych (poz. 39 i 41 Wn-D). W... czytaj więcej

Dzień dobry, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w kontekście przedsiębiorstw powiązanych zwracam...

Dodano: 2015-03-20 09:03:06
Przy wniosku o dofinansowanie (Wn-D) pracodawca powienien uwzględnić związki z przedsiębiorstwami partnerskimi  i powiązanymi zarówno w poz. 9, jak i poz. 39 i 41 Wn-D. Na wyliczanie... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia